Przewodnik do setup WebDocuments

Integracja z serwisem LibreOffice Online pozwala zainstalować IceWarp WebDocuments na wiele
sposobów, ale zalecamy uruchamianie go na odrębnym serwerze lub przynajmniej na odrębnej maszynie wirtualnej.

Przy pomocy tej metody uruchomisz WebDocuments na maszynie wirtualnej prekonfigurowanej przez nas. Jeśli wolisz uruchomić WebDocuments na swojej maszynie wirtualnej, sprawdź także opcję repozytorium APT (wymagana VM z Debian8).

Przy pomocy tej metody łatwo zrobisz setup WebDocuments na Windows. Przy pomocy tej metody uruchomisz WebDocuments na maszynie wirtualnej prekonfigurowanej przez Icewarp. Jeśli wolisz uruchomić WebDocuments na swojej maszynie wirtualnej, sprawdź także opcję repozytorium APT (wymagana VM z Debian8).

Ta metoda wydaje się być najłatwiejszą aby obsadzić WebDocuments na Linuksie. Przy tej opcji uruchomisz WebDocuments na tym samym serwerze co IceWarp. W tym samym czasie możesz wybrać opcję APT Repository (i również mieć WebDocuments na tym samym serwerze co ) lub opcję Prekonfigurowanej VM (wtedy WebDocuments nie będą na tym samym serwerze co IceWarp).

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zainstaluj Docker na swoim serwerze. Aby zobaczyć pełną listę obsługiwanych systemów operacyjnych i instrukcje instalacyjne odwiedź https://docs.docker.com/installation/. Obsługujemy tylko Docker z platformami Linux i obsadzanie Docker na Windows nie jest obsługiwane. Zalecamy używanie pojedynczego odrębnego serwera (albo fizycznego albo wirtualnego) na platformach Windows.

Ta metoda wydaje się być najłatwiejsza aby obsadzić WebDocuments na 64bit Debian8. Możesz albo mieć WebDocuments na tym samym serwerze co IceWarp lub możesz użyć innego serwera wirtualnego tylko dla WebDocuments. Możesz też wybrać opcję Docker (i mieć WebDocuments na tym samym serwerze co IceWarp) lub wybrać opcję Prekonfigurowanego VM (wtedy WebDocuments nie będzie na tym samym serwerze co IceWarp).

VMware ESXi

Importuj VM

 • Pobierz obraz zip archiwum i rozpakuj go (VM nie będzie uruchamiał z rozpakowywanego folderu)
  POBIERZ
 • Otwórz klienta vSphere (lub innego managera jak np. Workstation) i zainstaluj OVF Template
 • Otwórz plik OVF Template i kliknij dalej
 • Kontynuj szczegóły szablonu, kliknij dalej
 • Wybierz nazwę (folder będzie określony z góry), kliknij dalej
 • Wybierz typ dysku - zalecamy ustawienia domyślne (lazy zeroed). Eager zeroed będzie skutkował wolniejszym importem. Kliknij dalej, dowiedz się więcej o typach dysku na: https://communities.vmware.com/message/2199576
 • Sprawdź ustawienia i NPower po instalacji, kliknij zakończ
 • Kliknij zamknij po zakończeniu instalacji
 • Zarządzaj automatycznym startem maszyny wirtualnej poprzez VMware Workstation lub interfejs web vSphere - prawe kliknięcie hypervisor jest na liście w lewym panelu i wybierz "Zarządzaj AutoStart VMs..."
 • Zaznacz pole na lewo od zaimportowanej VM w oknie dialogowym Konfiguruj AutoStart, kliknij OK aby zastosować zmiany
 • Click OK to apply changes
Przypisz adres IP do VM

Przypisz adres IP do VM

Wybierz sposób w jaki chcesz zapewnić adres IP dla VM. Są dwie podstawowe opcje albo za pomocą DHCP lub skonfiguruj statyczne w ustawieniach NIC wewnątrz VM. Tylko IPv4 jest obsługiwane.

 • DHCP:
  Nie ma potrzeby zmieniania niczego w obrazie jeśli używasz DHCP. Po prostu skonfiguruj swój serwer DHCP aby przypisać ten sam adres IP za każdym razem (rezerwacja IP zgodnie z MAC)
 • Statyczne IP:
  Musi być ustawione później, proszę procedować dalej i przejdź do kroku 4

Uruchom maszynę wirtualną (VM)

Włącz (jeśli nie zrobiono tego podczas importu) maszynę wirtualną (VM) poprzez wybranie Start z VM Power menu lub jej dashboardu.

 • W terminalu uruchom:
  apt-get update && apt-get upgrade

Konfiguruj statyczne IP (opcjonalne)

Aby zmienić adres IP musisz wykonać czynności opisane poniżej:

 • Zaloguj się do VM z następującymi danymi:
  użytkownik: root
  hasło: changeIT
 • Otwórz plik /etc/network/interfaces (use nano or vim)
 • Usuń: iface eth0 inet dhcp
  Dodaj:auto eth0
  iface eth0 inet static
  address *.*.*.* (your static IP address here)
  netmask *.*.*.* (your subnet mask here)
  gateway *.*.*.* (your default gateway here)
  Więcej na: https://wiki.debian.org/NetworkConfiguration#Configuring_the_interface_manually
 • Reboot VM

Konfiguruj serwer IceWarp

Konfiguruj instancję(e) serwera IceWarp aby podłączyć się do serwisu WebDocuments obsługiwanego przez zainstalowany VM. Aby to zrobić:

 • Uzyskaj adres IP przypisany do zaimportowanej wirtualnej maszyny, IP powinno być widoczne na ekranie logowania poniżej logo IceWarp
 • Otwórz Konsolę administacyjną IceWarp i wstaw adres IP VM do "Połączenia serwera WebDocuments" zlokalizowanego w GroupWare / WebClient / Documents tab
 • Wybierz "Serwis WebDocuments"
 • Sprawdź czy konfiguracja jest poprawna klikając na przycisk "Testuj połączenie“
 • Zapisz zmiany w konfiguracji klikając na przycisk Zastosuj
 • Review WebDAV URL settings (Groupware / WebDAV), URL must be reachable from imported VM
 • Twój IceWarp Serwer musi mieć możliwość wysyłania pakietów TCP przez port 9980.

Importuj VM

Aby Hyper-V działał na Twoim Windows Server OS postępuj zgodnie z
https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh846766.aspx#BKMK_SERVER
Proces jest podobny dla wszystkich odpowienich wersji Windows Server.

 • Pobierz obraz zip archiwum i rozpakuj go (VM będzie uruchamiał z rozpakowanego folderu!)
 • Otwórz Hyper-V Manager Open Hyper-V Manager (Zlokalizowany w Administrative Tools lub Server Manager)
 • Kliknij opcję "Importuj maszynę wirtualną..." zlokalizowaną na górze Panelu działań (na lewo)
 • Przewiń do miejsca gdzie rozpakowałeś obraz VM i wybierz folder główny zawierający pliki VM.
 • Wybierz ustawienia importu, obie opcje są OK, ale raczej skorzystaj z opcji "Kopiuj maszynę wirtualną (utwórz nowe niepowtarzalne ID)".
  Naciśnij "Importuj"
Przypisz adres IP do VM

Przypisz adres IP do VM

Wybierz sposób w jaki chcesz zapewnić adres IP dla VM. Są dwie podstawowe opcje albo za pomocą DHCP lub skonfiguruj statyczne w ustawieniach NIC wewnątrz VM. Tylko IPv4 jest obsługiwane.

 • DHCP:
  Nie ma potrzeby zmieniania niczego w obrazie jeśli używasz DHCP. Po prostu skonfiguruj swój serwer DHCP aby przypisać ten sam adres IP za każdym razem (rezerwacja IP zgodnie z MAC)
 • Statyczne IP:
  Musi być ustawione później, proszę procedować dalej i przejdź do kroku 4

Uruchom maszynę wirtualną (VM)

Importowanie doda nową maszynę wirtualną do listy wszystkich poszukiwanych maszyn. Możesz ją uruchomić albo prawym kliknięciem na maszynie lub lewym kliknięciem na element "Start" w Panelu akcji. Postęp uruchamiania jest wyświetlany w kolumnie Status w Hyper-V Manager.

Podwójne kliknięcie na maszynie na liście pokaże konsolę VNC, uruchomiony system VM pokaże logo IceWarp razem z IP maszyny.

 • W terminalu uruchom:
  apt-get update && apt-get upgrade

Konfiguruj statyczne IP (opcjonalne)

Aby zmienić adres IP musisz wykonać czynności opisane poniżej:

 • Zaloguj się do VM z następującymi danymi:
  użytkownik: root
  hasło: changeIT
 • Otwórz plik /etc/network/interfaces (use nano or vim)
 • Usuń:
  iface eth0 inet dhcp
  Dodaj:
  auto eth0 iface
  eth0 inet static
  address *.*.*.* (your static IP address here)
  netmask *.*.*.* (your subnet mask here)
  gateway *.*.*.* (your default gateway here)
  Więcej na: https://wiki.debian.org/NetworkConfiguration#Configuring_the_interface_manually
 • Reboot VM

Konfiguruj serwer IceWarp

Konfiguruj instancję(e) serwera IceWarp aby podłączyć się do serwisu WebDocuments obsługiwanego przez zainstalowany VM. Aby to zrobić:

 • Uzyskaj adres IP przypisany do zaimportowanej wirtualnej maszyny, IP powinno być widoczne na ekranie logowania poniżej logo IceWarp
 • Otwórz Konsolę administacyjną IceWarp i wstaw adres IP VM do "Połączenia serwera WebDocuments" zlokalizowanego w GroupWare / WebClient / Documents tab
 • Wybierz "Serwis WebDocuments"
 • Sprawdź czy konfiguracja jest poprawna klikając na przycisk "Testuj połączenie“
 • Zapisz zmiany w konfiguracji klikając na przycisk Zastosuj
 • Review WebDAV URL settings (Groupware / WebDAV), URL must be reachable from imported VM
 • Twój IceWarp Serwer musi mieć możliwość wysyłania pakietów TCP przez port 9980.

Pobierz plik Docker

 • Otwórz terminal
 • Przygotuj folder docelowy i pobierz obraz Docker wewnątrz

  W terminalu uruchom:

  mkdir -p /opt/iwdoc && cd /opt/iwdoc
  wget http://www.icewarp.com/download/tools/webdocuments/IWDOC-DOCKER.tar.gz

POBIERZ

Załaduj Obraz

W terminalu uruchom:
							
								docker load -i IWDOC-DOCKER.tar.gz
							
						

Uruchom Obraz

W terminalu uruchom:
							
								docker run --rm -i -t -p 9980:9980 --name iwdoc icewarp/loolwsd
							
						

Konfiguruj serwer IceWarp

Konfiguruj instancję(e) serwera IceWarp aby podłączyć się do serwisu WebDocuments obsługiwanego przez zainstalowany VM. Aby to zrobić:

 • Otwórz Konsolę administacyjną IceWarp i wstaw adres IP VM do "Połączenia serwera WebDocuments" zlokalizowanego w GroupWare / WebClient / Documents tab
 • W przypadku użycia Dockera na tej samej maszynie co Serwer IceWarp użyj IP 127.0.0.1
 • W przypadku gdy Docker jest uruchomiony na innej maszynie niż IceWarp użyj IP tej maszyny.
 • Wybierz "Serwis WebDocuments"
 • Sprawdź czy konfiguracja jest poprawna klikając na przycisk "Testuj połączenie“
 • Zapisz zmiany w konfiguracji klikając na przycisk Zastosuj
 • Możesz musieć skonfigurować kontener docker'a aby używać DNS Twojego serwera lub użyj IP w WebDAV URL w IceWarp
 • Aby uzyskać pomoc w konfigurowaniu DNS dla docker'a proszę przejrzyj dokumentację (artykuł "Konfiguracja serwera DNS dla użycia przez Docker")

Edytuj źródła apt

W terminalu uruchom:
							
								nano /etc/apt/sources.list
							
						

dodaj następujące:

## official IceWarp online doc repository
deb http://pkg.icewarp.com/debian icewarp main

Możliwym jest też użycie https w linkach źródłowych, ale w tym przypadku pakiet apt-transport-https MUSI być zainstalowany najpierw!

Oczekujemy że standardowy pakiet źródłowy jest obecny w pliku źródłowym sources file - e.g. deb http://ftp.us.debian.org/debian jessie main (mirror URL may vary depending your location).

- Zamknij plik i zapisz zmiany.

Importuj klucz do podpisu repozytorium

W terminalu uruchom:

apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys FA9FEC00614B1C40

Zaktualizuj bazę danych apt na swej maszynie

W terminalu uruchom:
							
								apt-get update
							
						

Zainstaluj pakiet IceWarp WebDocuments

W terminalu uruchom:
							
								apt-get install icewarp-doc
							
						

Zazanacz automatyczny start serwisu WebDocuments podczas uruchamiania systemu

W terminalu uruchom:
							
								systemctl enable loolwsd.service
							
						

Konfiguruj serwer IceWarp

Konfiguruj instancję(e) serwera IceWarp aby podłączyć się do serwisu WebDocuments obsługiwanego przez zainstalowany VM. Aby to zrobić:

 • Uzyskaj adres IP przypisany do zaimportowanej wirtualnej maszyny, IP powinno być widoczne na ekranie logowania poniżej logo IceWarp
 • Otwórz Konsolę administacyjną IceWarp i wstaw adres IP VM do "Połączenia serwera WebDocuments" zlokalizowanego w GroupWare / WebClient / Documents tab
 • Wybierz "Serwis WebDocuments"
 • Sprawdź czy konfiguracja jest poprawna klikając na przycisk "Testuj połączenie“
 • Zapisz zmiany w konfiguracji klikając na przycisk Zastosuj
 • Review WebDAV URL settings (Groupware / WebDAV), URL must be reachable from imported VM
 • Twój IceWarp Serwer musi mieć możliwość wysyłania pakietów TCP przez port 9980.

Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedawców

(+48) 42 203 20 81